A tartalommarketing jogi háttere

Miről fogsz olvasni?

GDPR bevezetése után egyértelművé vált annak fontossága, hogy egy adott weboldal megfeleljen a jogi előírásoknak. Kevesebb szó esik viszont arról, hogy egy konkrét, ártatlannak tűnő tartalmat (pl: blogbejegyzés) milyen ismérvek mentén javasolt megírni.

A cikk elsősorban nem online marketing fókuszú, mégis nélkülözhetetlen információt tartalmaz a marketing területen tevékenykedő szakemberek számára

Arra keressük a választ, hogy van-e jogi következménye egy blog oldalon szerepeltetett cikknek, amely esetlegesen szegényes vagy félrevezető információt közöl az olvasókkal.

HOGYAN KÉSZÜL EL EGY BLOG PUBLIKÁCIÓ A BP DIGITALNÁL?

Általánosságban egy blog oldal célja, hogy – az ott szereplő tartalmakkal – látogatókat vonzzon a weboldalra, vagy a már weboldalon lévő látogatókat megfelelő információkkal lássa el. Mivel a blog oldalra publikált cikkek elkészítése többféle módon történhet, ezért igyekszünk elkerülni az általánosításokat és elsősorban a SEO ügynökségünk által használt folyamatot mutatjuk be. 

Ahhoz, hogy eljussunk a “publish” gomb megnyomásáig, több előzetes kutatás szükséges, kezdve a kulcsszókutatástól, egészen a tartalomstratégiáig. Ezt követi a wireframe elkészítése, ami kvázi egy SEO optimalizált cikk vázlatának felel meg.

Ez egy írásos dokumentum, amelyben javaslatot teszünk a kulcsszóra és annak megfelelő használatára, címet, URL-t és alcímeket ajánlunk, segítünk a meta leírások megfelelő kitöltésében, valamint kérdéseket fogalmazunk meg.

A wireframe célja, hogy konkrét iránymutatást biztosítson a szövegírónak. 

Abban az esetben, ha a cikk témája mély szakmai tudást igényel, két lehetséges megoldást szoktunk választani:

 1. Egyeztetjük az ügyféllel, hogy a wireframe-ben feltett kérdésre ő maga adjon választ. Ennek előnye, hogy az ügyfél nagy mértékben kontrolállja a cikk tartalmát, hátránya azonban, hogy rendkívül erőforrás- és időigényes.
 2. Szakmai szövegírókat alkalmazunk, akik jártasak az adott területen, így garantált, hogy minőségi cikk szülessen. Előnye, hogy az ügyfélnek nem kell külön foglalkoznia a szakmai input megírásával, hátránya azonban, hogy plusz költségvonzata van.

NE FELEDKEZZÜNK MEG AZ EGYEDISÉGRŐL SEM!

A szakmaiság mellett az egyediség is kiemelt fontossággal bír.

Ügyelni kell arra, hogy ne emeljünk át a weben fellelhető tartalmakat, vagy ha így teszünk, akkor azt megfelelően hivatkozzuk le. Az esetleges másolásokat elsősorban plágiumkereső szoftverek segítségével ellenőrizzük. A plagizálást (az egyetemhez hasonlóan) negatívan értékeli a Google is, ezért mindenképp el kell kerülnünk ennek lehetőségét.

ELLENŐRZÉSI PONTOK

Annak érdekében, hogy a legkisebbre redukáljuk a félreértések lehetőségét, a projekt kezdetén egyeztetünk az ügyféllel a születendő tartalmakkal kapcsolatban. Meghatározásra kerülnek a stílusbeli irányelvek, a célcsoport és a legfőbb üzenetek. Többszöri lehetőséget kínálunk arra, hogy az ügyfél ellenőrizze a készülő publikációt és reflektáljon arra.

A wireframe átadásakor az ügyfél bármilyen plusz kérdéssel vagy információval egészítheti ki azt. Abban az esetben, ha merőben eltérő gondolatok fogalmazódtak volna meg az ügyfél fejében, lehetőség van a cikk vázlatának megváltoztatására is.

Miután elkészült a cikk, a publikálás előtt még egy korrekciós kört biztosítunk, hogy minden esetleges hiba napvilágot lásson, és 100%-os minőségű tartalom jelenjen meg a blog oldalon.

MILYEN JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK KELL, HOGY MEGFELELJEN EGY WEBOLDAL, WEBÁRUHÁZ?

Az alábbi felsorolás nem teljeskörű, elsősorban azokat a főbb területeket mutatja be, amelyekre mindenképp figyelmet kell fordítani egy weboldal, blog publikáció elkészítésekor.

KÖTELEZŐ ADATOK, IMPRESSZUM

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker. tv.) értelmében a szolgáltatónak a következő adatokat kell feltüntetnie:

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató székhelyét, telephelyét, vagy lakcímét,
 3. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, elektronikus levelezési címét,
 4. a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
 5. ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
 6. a szolgáltató adószámát,
 7. a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
  • ga) kamarának a megnevezését, amelynek a szolgáltató a tagja;
  • gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
  • gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,
  •  
 8. szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelyét, telephelyét, elektronikus levelezési címét.
 •  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A GDPR rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) is előírja a magánszemély ügyfelek önkéntes és egyértelmű belegyezésének szükségességét ahhoz, hogy az adatait az adott weboldal kezelje.

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.  Az érintettet jogairól tájékoztatni kell.

Lábléc Lidl

Impresszum és adatkezelési tájákoztató a láblécben – Lidl.hu

Az impresszumot és az adatkezelési tájékoztatót érdemes a footerben elhelyezni, így azok minden oldalról könnyen elérhetővé válnak a felhasználók számára.

COOKIEK FELTÜNTETÉSE

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rögzíti, hogy egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni. 

Cookie DM

Sütik elfogadása – dm.hu

REKLÁM, HÍRLEVÉL

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) kimondja, hogy reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.  

Ez a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Többek között ezért is fontos a hírlevélről való leiratkozást lehetővé kell tenni. Több cég esetében tapasztalható ennek hiánya.

MILYEN (PLUSZ) KÖVETELMÉNYEKNEK KELL, HOGY MEGFELELJEN EGY CIKK?

A kiindulópont az, hogy egy blogon és weboldalon megjelenő cikkre általánosságban azok a szabályok vonatkoznak, amik a nyomtatásban megjelenő cikkekre is érvényesek

Ez alapján nézzük meg, mit érdemes észben tartani egy cikk publikálása előtt:

HIVATKOZÁSOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a mű részletét a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. Az Szjt. továbbá kimondja, hogy szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. 

A fentiekre való tekintettel a mű, ideértve természetesen többek között a fotókat is, szerzőjének, a mű címének és egyéb adatainak megfelelő megjelölése szükséges a hivatkozásban. 

Ennek értelmében, ha egyéb szakmai oldalakról vagy akár versenytársaktól idézünk, kötelesek vagyunk arra a megfelelő módon hivatkozni.

TILALMAK

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) értelmében, többek között, tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, valamint valós tény hamis színben való feltüntetésével, úgyszintén egyéb magatartással a versenytárs jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, illetőleg veszélyeztetni.

Tilos továbbá az olyan üzleti gyakorlat, amely jelentős információ tekintetében valótlan tényt tartalmaz, vagy valós tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze azokat az üzletfeleket, akik felé irányul, vagy, akik tudomására juthat, vagy az adott helyzetben az üzletfél üzleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, és ezáltal befolyásolja az üzletfelek vagy lehetséges üzletfelek gazdasági magatartását, vagy erre alkalmas.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szintén nevesíti azokat a tényállásokat, amik megvalósítása bűncselekménynek minősül. Ezek közül érdemes kiemelni az üzleti titok megsértését, a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését, az iparjogvédelmi jogok (pl. védjegy) megsértését, és a fogyasztók megtévesztését.

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS FELTÜNTETÉSE

Egy blog, weboldal esetében az olvasók, látogatók nem kerülnek szerződéses kapcsolatba a tartalom közzétevőjével/szerkesztőjével.  Erre tekintettel a cikk megírójával szemben sem támaszthatók olyan felelősségi szabályok, mint a webáruházak vonatkozásában.  

Fontos megjegyezni, hogy egy közzétett reklámért a weboldal akkor is felel a Tpvt. alapján, ha a fogyasztóval nem került sor szerződéskötésre.

Ugyanakkor ajánlatos egy felelősségkizáró klauzula feltüntetése a félreértések elkerülése végett.  Egy lehetséges szövegezés:

„A jelen cikkben foglalt információk nem tekinthetők konkrét ügyben adott szakmai tanácsadásnak és nem értékelhetők szakvéleményként sem a közzétevő részéről.”

KIHEZ FORDULJUNK, HA BIZTOSRA AKARUNK MENNI?

A fenti alapvető szabályok figyelembevétele mellett természetesen érdemes egy ügyvédi irodát felkeresni, akik további tanácsokkal látnak el bennünket. Alapvetően elmondható azonban, hogy ha egy web- vagy blogoldal tervezésénél a leírt törvényeket észben tartjuk, akkor hatalmas meglepetések nem érhetnek minket. 

Több organikus forgalmat és jobb helyezéseket szeretnél?

Lépj velünk kapcsolatba!
Ujhelyi Georgina
Ujhelyi Georgina

account director

A kitöltés kötelezettségmentes.