Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a BP Digital Group Kft. (Székhely: HU-1065 Budapest, Révay köz 4., Adószám: 25951491-2-42), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett https://bpdigital.hu/ oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:                    

Adatkezelő: BP Digital Group Kft.

Székhely/postázási cím: 1065 Budapest, Révay köz 4.

adószám: 25951491-2-42
Elérhetőség: peter@bpdigital.hu , vagy a weboldalon keresztül
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-298168

1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat. 

adatkezelési tájékoztató

2. ADATFELDOLGOZÓK

Az adatkezelő kijelenti, hogy az általa igénybevett adatfeldolgozók megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés körében a GDPR követelményeinek való megfeleléséért és az érintettek jogainak védelme érdekében az adatfeldolgozók megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek.

Adatfeldolgozóként a Megjelenésmentor Kft. az adatkezelő webes rendszereinek támogatását és webfejlesztési feladatokat lát el.

A jogi segítségnyújtás teljesítése során Dr. Szabó D. Zsuzsanna egyéni ügyvéd és Dr. Novák Tamás Ügyvédi Iroda – az ügyfelek megkereséseinek és hozzájárulásuknak megfelelően – kezelik a részükre továbbított személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám).

3. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A bpdigital.hu weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi céget:

NetMasters Europe Kft.

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 188.

4. COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a http://bpdigital.hu/ weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

5. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk. Az Infotörvény 15.§ (2) értelmében az adatkezelő az érintett jogait biztosító feladatait ingyenesen köteles ellátni

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

6. FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon keresztüli vagy e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban legkésőbb 25 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. , 1363 Bp., Pf.9.

telefon 0613911400

fax:0613911410

e-mail. ugyfelszolgalat@naih.hu

8, SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújta a felhasználók számára:

  • SEO tanácsadás
  • Technikai SEO audit
  • Versenytárselemzés
  • Kulcsszókutatás
  • Tartalomstratégia
  • Tartalommenedzsment
  • Keresőbarát-szövegírás
  • Backlink audit
  • Prémium linképítés
  • Monitoring

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül a jogszabályok által lehetővé tett körben jogosult a szolgáltató az adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a http://bpdigital.hu/ oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. 10. 11. napjától lép hatályba.